Ako na predaj sro

Predaj spoločnosti je spôsob ukončenia podnikania rýchlo a bez rizík. Predaj s. r. o. je možné vykonať dvomi spôsobmi:

1. na základe zmluvy o prevode obchodného podielu

Tento spôsob patrí medzi časovo i finančne jednoduchší. Avšak existuje tu zopár podmienok, ktoré upravujú na koho sa obchodný podiel môže previesť. Aktuálny vlastník, ktorý chce previesť obchodný podiel na iného spoločníka v danej spoločnosti, tak môže urobiť, len na základe súhlasu valného zhromaždenia (ak to spoločenská zmluva neupravuje inak). Prevod na tretiu osobu, ktorá nie je spoločníkom danej spoločnosti je možný, ak to dovoľuje spoločenská listina a nevyžaduje sa súhlas valného zhromaždenia. Pri tomto spôsobe predaja firmy sa mení vlastník firmy s. r. o.

zmluva

Po následnom schválení a dohode o predaji s. r. o. sa pristúpi k vypracovaniu zmluvy, ktorá má obsahovať údaje o oboch zmluvných stranách, označenie obchodného podielu, ktorý sa prevádza, uvedenie o aký prevod ide (odplatný/bezodplatný), ak je nadobúdateľom tretia osoba, vyžaduje sa súhlas, že pristupuje k spoločenskej zmluve a prijíma jej stanovy, a samozrejme úradne overené podpisy oboch strán. Ďalej budete potrebovať súhlasy valného zhromaždenia a správcu dane.

company

2. na základe zmluvy o predaji podniku

Pod pojmom „predaj podniku“ sa rozumie prevod všetkých vecí, práv a duševného vlastníctva, ktoré súvisia s podnikom. Tento spôsob predaja sa od predchádzajúceho líši tým, že na nadobúdateľa sa prevádzajú aj dané aktíva, práva a povinnosti. (nie je to len zmena vlastníka!!)

Aj v tomto prípade je povinnosťou vypracovať zmluvu. V zmluve bude uvedené: zmluvné strany, charakteristika podniku, záväzok predávajúceho a kupujúceho o prevedení práv a záväzkov, kúpna cena, úradne overené podpisy. Nevýhodou predaja s. r. o. je, že predávajúci ručí za splnenie svojich záväzkov nadobúdateľom, a taktiež obmedzenie v likvidácii. Ak s daným procesom potrebujete pomôcť, jednoznačne sa obráťte na sro na predaj, kde za vás všetky potrebné náležitosti radi zariadia.